Τα ξενοδοχεία «καλούν» την εξοικονόμηση

Οι ενεργειακοί τομείς των ξενοδοχείων που μπορούν, με τις κατάλληλες κινήσεις, να μετατραπούν από τα πιο κοστοβόρα τμήματα σε… οάσεις οικονομίας.

Η μετατροπή ενός ξενοδοχείου σε «πράσινο» με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξή του μπορεί να επιτευχθεί με συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το κόστος, τον τομέα που επηρεάζουν (ενέργεια, νερό ή απόβλητα) ή ακόμα και με το που θα πραγματοποιηθούν (μέσα στο κτίριο ή γύρω από αυτό). Ακόμα και μικρές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας ενός ξενοδοχείου μπορεί να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο ενεργειακό αποτύπωμα του. Η πιστοποίηση δε, ενός ξενοδοχείου με κάποιο πιστοποιητικό βιωσιμότητας μπορεί να αποδείξει την περιβαλλοντική βιωσιμότητά του, αλλά και την περιβαλλοντική του δέσμευση στους επισκέπτες. 

Συνοπτικά τα πρώτα βήματα για την μετατροπή υφιστάμενου ξενοδοχείου σε πράσινο φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:

Ενέργεια
 • Αναγνώριση κύριων καταναλώσεων ενέργειας και καυσίμων
 • Εγκατάσταση μετρητών σε κάθε τομέα
 • Ορισμός προσωπικού συλλογής των δεδομένων
 • Εντοπισμός απλών τεχνιτών και αλλαγών στις ρουτίνες που μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας
 • Έλεγχος και συντήρηση των εγκαταστάσεων
 • Υπολογισμός της καταναλισκόμενης ενέργειας και σύγκριση με το βέλτιστο του τομέα, ως προς την κατανάλωση ανά επισκέπτη και την παραγωγή CO2
Νερό
 • Αναγνώριση καταναλώσεων ενέργειας και πιθανών εξοικονομήσεων 
 • Εφαρμογή αλλαγών στις ρουτίνες για άμεση εξοικονόμηση
 • Τακτικός έλεγχος για διαρροές
 • Εγκατάσταση αισθητήρων και άλλων μέσων μείωσης κατανάλωσης σε κουζίνες, τουαλέτες και δωμάτια
 • Εκμετάλλευση βρόχινου νερού
 • Ανακύκλωση νερού για άρδευση
 • Σύγκριση με κατανάλωση νερού σε παρόμοιας κατηγορίας εγκαταστάσεις
 • Διαρκής καταγραφή των καταναλώσεων

Απορρίμματα
 • Αναγνώριση των διάφορων, κύριων ροών απορριμμάτων της επιχείρησης
 • Υπολογισμός της ποσότητας απορριμμάτων και μέσω μείωσης ή επαναχρησιμοποίησης τους
 • Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων και ορισμός στόχων
 • Ελαχιστοποίηση συσκευασιών
 • Διαρκής έλεγχος της ποιότητας των εκροών
 • Κατάρτιση σχεδίου για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
Άρθρο της Ευδοκίας Ταπόγλου Μηχανικού περιβάλλοντος