Στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας

Η ενεργειακή καινοτομία έρχεται στο προσκήνιο του τουρισμού με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στα ξενοδοχεία και τα άλλα τουριστικά καταλύματα.

Τα ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά καταλύματα είναι υπεύθυνα για το 21% των συνολικών εκπομπών CO2 από τον τουριστικό τομέα. Σύμφωνα με έρευνες πεδίου, το κόστος ενέργειας για ξενοδοχεία που εφαρμόζουν καλές πρακτικές μειώνεται από το 6% του ετήσιου τζίρου τους, στο 2,5%.

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη. Καθώς υπάρχουν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης, η μείωση κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα κτίρια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής πολιτικής με στόχο τη δραματική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 (80-95% σε σχέση με το 1990). 

Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2010/31/ΕΕ, αναδιατύπωση), τα Κράτη Μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα ώστε: (α) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια και (β) μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2018 όλα τα νέα δημόσια κτίρια, να είναι Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΚσΜΕΚ). Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (2012/27/ΕΕ) ορίζει ότι τα Κράτη Μέλη οφείλουν να καθορίσουν μακροχρόνια στρατηγική και μηχανισμούς για την ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιριακού τους αποθέματος.

Η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να απαντήσει ερωτήματα όπως «τι σημαίνει πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας» και «ποιο είναι το ποσοστό της συμμετοχής ΑΠΕ στην κατανάλωση του κτιρίου», καθώς και άλλα τεχνικά ζητήματα, περιλαμβάνοντας αριθμητικούς προσδιορισμούς και δείκτες που να ανταποκρίνονται στις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές συνθήκες και να περιλαμβάνουν το δείκτη χρήσης πρωτογενούς ενέργειας σε kWh/m2/έτος. Η ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου προσδιορίζεται στη βάση της εκτιμούμενης ή πραγματοποιούμενης ετήσιας ενέργειας που καταναλώνει, ώστε να καλύψει τις διάφορες τυπικές του χρήσεις και τις ανάγκες σε θέρμανση/ψύξη, ώστε να διατηρηθούν οι προβλεπόμενες θερμοκρασιακές συνθήκες στο κτίριο και να καλυφθούν οι ανάγκες σε ζεστό νερό. Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων με το Νόμο 4122/2013.

Τι είναι ένα Ξενοδοχείο σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
Ξενοδοχείο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης είναι ένα ξενοδοχείο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για τις ενεργειακές του ανάγκες θα πρέπει να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης αυτής που παράγεται επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου.

Άρθρο των Σταυρούλας Toυρνάκη, Μαρίας Φράγκου, Θεοχάρη Τσούτσου 
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης