Το ΕΣΠΑ για τον τουρισμό

Το ένα από τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ που προδημοσιεύθηκαν μέσα στον Οκτώβριο συνιστά ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των τουριστικών επιχειρήσεων.

Στα μέσα του περασμένου μήνα είδαν το φως της δημοσιότητας οι προδημοσιεύσεις των τεσσάρων νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, προσφέροντας μια ανάσα συνολικού προϋπολογισμού 280 εκατομμυρίων ευρώ στον εργασιακό κλάδο που πλήττεται συνεχώς από τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Τα προγράμματα αφορούν ανέργους, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες και τουριστικές επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα για τις τουριστικές επιχειρήσεις
Το πρόγραμμα "Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών", στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού (που λειτουργούν τουλάχιστον επί μια διετία), για τον εκσυγχρονισμό τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Η εν λόγω δράση αποτελεί στρατηγικό τομέα παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, από το οποίο χρηματοδοτείται και ολόκληρο το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την Προδημοσίευση, θα ενισχύσει υφιστάμενες (που έχουν συσταθεί έως την 31/12/2013) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό και απασχολούν κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μία ετήσια μονάδα μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ). Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 150.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% με δυνατότητα προσαύξησης κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου. 

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να υποβάλλουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι –σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης- πολύ μικρές (να απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους σε ΕΜΕ και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.) και μικρές (να απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους σε ΕΜΕ και ο κύκλος εργασιών τους ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ), που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον κλάδο του Τουρισμού. 

Επιχοργούμενες δαπάνες
Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των μονάδων και τη λειτουργία τους μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα, επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:
 • ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών,
 • οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ύδατος και ενέργειας,
 • οι δαπάνες εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κλπ), 
 • η προβολή και προώθηση των υπηρεσιών,
 • οι πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, 
 • οι αμοιβές τρίτων
Ο Προϋπολογισμός της Δράσης θα είναι 50.000.000€ και θα πραγματοποιηθούν δύο κύκλοι προκηρύξεων (1ος κύκλος 2015: 40% - 20.000.000€, 2ος κύκλος 2016: 60% - 30.000.000€). Ο προϋπολογισμός κάθε κατατιθέμενου επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από 30.000 € - 300.000 € και η επιδότηση θα είναι έως και 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων είναι μέχρι 18 μήνες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι:
 • να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε συγκεκριμένη περιφέρεια. 
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις. 
 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων, 
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης 
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.). 
 • να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 


Η Προδημοσίευση, η Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν) του Προγράμματος, έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http;//www.antagonistikotita.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Η Προδημοσίευση θα παραμείνει σε διαβούλευση για ένα μήνα. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση της πρόσκλησης και θα διαρκέσει τουλάχιστον 2 μήνες.

E-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr
Γραμμή επικοινωνίας: 801 1136 300