Διαχείριση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων από τους εκπαιδευόμενους, ώστε να αξιοποιούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται να εντοπίζουν τα κατάλληλα προγράμματα, να συγγράφουν ανταγωνιστικές προτάσεις και να διαχειρίζονται τα εγκεκριμένα έργα με ποιότητα και αξιοπιστία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως σε πιθανό έλεγχο από τους φορείς διαχείρισης, βάσει και του Νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 - Μέρος Ι & ΙΙ) ο οποίος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ). 

Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση με απλά παραδείγματα των σχετικών αιτήσεων υποβολής και αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πράξη, καθώς και στις προσφορότερες τεχνικές πρόληψης και επίλυσής τους. Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερώνονται από την εταιρεία μας για τις υπάρχουσες και τις αναμενόμενες ευκαιρίες Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, παρέχοντας υποστήριξη για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων αξιοποίησής τους από τους ενδιαφερόμενους.

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Οικονομικούς Διευθυντές, Υπεύθυνους Διαχείρισης Προγραμμάτων, Συμβούλους Επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται ήδη ή επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Τι θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες

 • Θα ενημερωθούν σχετικά με τα επικείμενα Προγράμματα. 
 • Θα εξοικειωθούν στη διατύπωση της κεντρικής ιδέας της Πρότασης και της Δομής ανάπτυξής της, με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 
 • Θα μπορούν να ετοιμάζουν μια ορθολογική κατάσταση με τον Προϋπολογισμό της πρότασης. 
 • Θα μπορούν να εντοπίζουν πιθανά προβλήματα και θα σχεδιάζουν τρόπους αντιμετώπισης. 
 • Θα είναι σε θέση να αξιοποιούν Εργαλεία που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας για: Τη Σύνδεση Στρατηγικών Στόχων με τα Προγράμματα, Την Οικονομική Διαχείριση, αλλά και τη Διαχείριση των Έργων που εκτελούνται, Την παρακολούθηση των δαπανών και των εσόδων του Έργου ώστε να εκτιμούν μήνα - μήνα την ταμειακή ροή. 
 • Λόγω του μεγάλου δικτύου πελατών της εταιρείας μας, θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εταίρους, στις περιπτώσεις των προγραμμάτων που απαιτούν συνεργασίες. 
 • Θα ενημερώνονται σε σταθερή βάση για τα διαθέσιμα προγράμματα, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν απο την εταιρεία μας την εκτίμηση για τις πιθανότητες έγκρισης της πρότασής τους (με βάση τα εκάστοτε κριτήρια αξιολόγησης) και τους τρόπους βελτίωσης. 
Ενότητες Σεμιναρίου
1. Εισαγωγή
 • Τι είναι το ΕΣΠΑ 
 • Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020 
 • Νέες Προδημοσιεύσεις 
 • Αξονες, Θεματικοί Στόχοι 
 • Στρατηγικοί Τομείς και Δράσεις 
 • Τομεακά, Περιφερειακά και άλλα ΕΠ 
 • Οργάνωση Γραφείου Προγραμμάτων 
2. Επιλογή Προγραμμάτων
 • Σύνδεση Business Plan με επιλογή Προγραμμάτων 
 • Κριτήρια επιλογής Προγραμμάτων 
 • Χρηματοδοτικά Εργαλεία 
 • Διαχειριστική Επάρκεια 
3. Ανάλυση Προγραμμάτων
 • Ανάλυση Προδημοσίευσης 
 • Διερεύνηση ιστορικού παλαιών προτάσεων 
 • Επιλεξιμότητα 
 • Κριτήρια Αξιολόγησης 
4. Συγγραφή – Υποβολή Πρότασης
 • Σχεδιασμός Πρότασης, Κεντρική Ιδέα, στόχοι και συνάφεια 
 • Επιλογή επιλέξιμων δαπανών 
 • Έργα και υποέργα (Φυσικό Αντικείμενο) 
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού (Οικονομικό Αντικείμενο) 
 • Προσομοίωση αξιολόγησης - Τελικές βελτιώσεις/ διορθώσεις 
 • Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης στο MIS / ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) 
 • Υποβολή Φυσικού Φακέλου 
5. Υλοποίηση εγκεκριμένου έργου
 • Έγκριση 
 • Αιτήματα προκαταβολής, εγγυητικές επιστολές 
 • Αιτήματα Τροποποιήσεων 
 • Υλοποίηση και παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
 • Κρίσιμα σημεία – Καλές Πρακτικές 
 • Αιτήματα ολοκλήρωσης - Έλεγχος απο Φορέα Διαχείρισης 
6. Εργαλεία Διαχείρισης Έργων, Σχεδιασμένα ειδικά για Προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Εργαλείο Αξιολόγησης Προτάσεων 
 • Εργαλείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων 
 • Εργαλείο για την Παρακολούθηση του Προϋπολογισμού και της Ταμειακής Ροής των Έργων 
 • Εφαρμογή Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων 

Κόστος Συμμετοχής: 370 Ευρώ
Στη δεύτερη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 10%, στην τρίτη και άνω συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 20%
Το κόστος συμμετοχής προπληρώνεται. Τραπεζικός Λογαριασμός: ALPHA BANK, ΙΒΑΝ GR51 0140 1630 1630 0232 0002 857 


Αθήνα: Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016 (09:30-17:00), Divani Palace Acropolis
Θεσσαλονίκη: Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 (09:30-17:00), Grand Hotel Palace Ηράκλειο: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016 (09:30-17:00), Galaxy Hotel 


Δήλωση Συμμετοχής
Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο στείλτε στο Fax 210.62.15.421 κατάλληλα συμπληρωμένη την παρακάτω δήλωση συμμετοχής. Εναλλακτικά, επιλέξτε forward, συμπληρώστε και στείλτε την στο info@abpm.gr ή επιλέξτε "Αθήνα" / "Θεσσαλονίκη"/ "Ηράκλειο" για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήσετε μαζί μας στo τηλέφωνo 210 6215 220. Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Δημητριάδη Ζήλη.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.:
ΤΗΛ.: FAX: E-mail:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1.
2.
3.
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου
Κωδ.Σεμ.SM 
Επιλέξτε Πόλη:
[ ] Αθήνα: 2/2, [ ] Θεσσαλονίκη: 26/1, [ ] Ηράκλειο: 28/1 


www.abpm.gr