Έργο διαχείρισης αποβλήτων στην Κόρινθο

Στο στάδιο της χρηματοδότησης βρίσκεται πλέον το έργο διαχείρισης υγρών αποβλήτων στο Δήμο Κορίνθου, με την εταιρεία ΕΠΤΑ να ολοκληρώνει τις σχετικές μελέτες ωρίμανσης.

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων (λυμάτων) αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων.
Στα πλαίσιο αυτής της τής δραστηριότητας, η ΕΠΤΑ έχει αναλάβει μια σειρά από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο σχεδιασμό νέων σύγχρονων μονάδων όσο και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων.
Η ΕΠΤΑ ως επικεφαλής / συντονιστής μιας ευρύτερης σύμπραξης μελετητών, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις μελέτες ωρίμανσης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ».
Το έργο αφορούσε στη σύνταξη της οριστικής μελέτης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των Τοπικών Κοινοτήτων Χιλιομοδίου, Κλένιας και Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων, την τεχνική προμελέτη και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις κοινής μονάδας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και στην σύνταξη των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών δηλ. τοπογραφική και γεωλογική μελέτη. Επίσης συντάχθηκε μελέτη χρηματοικονομικής και οικονομικής ανάλυσης του συνολικού έργου συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Δήμου Τενέας.
Μόλις εξασφαλιστεί η χρηματοδότησή του, το έργο είναι πλέον έτοιμο προς δημοπράτηση.