Νέα μελέτη έργου διαχείρισης αποβλήτων από την ΕΠΤΑ

Η εταιρεία ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων ολοκλήρωσε την ωρίμανση περιβαλλοντικού έργου διαχείρισης υγρών αποβλήτων στους Γόννους του Δήμου Τεμπών στο Νομό της Λάρισας.

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων (λυμάτων) αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων. Στα πλαίσιο αυτής της τής δραστηριότητας, η ΕΠΤΑ έχει αναλάβει μια σειρά από έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τόσο σχεδιασμό νέων σύγχρονων μονάδων όσο και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων έργων.

Η ΕΠΤΑ ως επικεφαλής / συντονιστής μιας ευρύτερης σύμπραξης μελετητών, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις μελέτες ωρίμανσης του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ».

Αντικείμενο της μελέτης είναι τα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας ακαθάρτων της Δ.Κ. Γόννων του Δήμου Τεμπών που βρίσκεται πάνω στον άξονα της Εθνικής Οδού Λαρίσης – Θεσσαλονίκης και απέχει 6 χιλιόμετρα από τον άξονα ΠΑΘΕ και 33 χιλιόμετρα από τη Λάρισα. Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271 (όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο της χώρας με την ΚΥΑ 5673/400/97) οι Γόννοι ανήκουν στην Προτεραιότητα Γ΄, η οποία περιλαμβάνει όλους τους οικισμούς με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000 μ.ι.π.
  
Αναλυτικότερα, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

• Η μελέτη του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού των Γόννων
• Τα έργα μεταφοράς των ακαθάρτων στις προβλεπόμενες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Γόννων νοτίως του οικισμού.
• Η μελέτη των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
• Οι απαιτούμενες Περιβαλλοντικές Μελέτες
• Οι απαιτούμενες Τοπογραφικές Εργασίες.
• Τα Τεύχη Δημοπράτησης.
• Τα ΦΑΥ & ΣΑΥ.

Μόλις εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του, το έργο είναι πλέον έτοιμο προς δημοπράτηση.

Σχετικά με την ΕΠΤΑ


Η ΕΠΤΑ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων ιδρύθηκε το 1995 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες συμβούλων, στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως:
• Περιβαλλοντική Πολιτική
• Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων
• Ενέργεια και Προστασία του Κλίματος
• Αειφόρος Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
• Φυσικό Περιβάλλον
• Περιβαλλοντική Διαχείριση στη Βιομηχανία