Οι υποστηρικτές του έργου

Εργαλείο ενεργειακού ελέγχου κατοικίας – home energy check

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στο «πιάτο» σας

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των συστάσεων, των ενεργειακών επιθεωρητών, στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, αναδεικνύει μέσα από την ανάπτυξη διαδραστικών εργαλείων και καλών πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, το EnergyHUB for ALL.

Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς από οικονομικής άποψης τομείς, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας οικονομίας. Παράλληλα, έχει έναν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, καθώς η συμβολή του στην κατανάλωση της ενέργειας και στις εκπομπές CO2 είναι πολύ σημαντική.
Στην Ελλάδα, τα νοικοκυριά αντιπροσωπεύουν περίπου το 78% του συνολικού κτιριακού αποθέματος, με τα περισσότερα από αυτά να έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, αναδεικνύοντας έτσι την ανάγκη για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, μέσα από τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόζονται στη χώρα μας, για την ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος.
Με σκοπό να συμβάλλει στις παραπάνω δράσεις, το EnergyHUB for ALL είναι μία διαδικτυακή Πύλη πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που έχει σκοπό να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις κατοικίες και της εφαρμογής των συστάσεων που προκύπτουν μέσα από την έκδοσή τους.

Το
EnergyHUB for ALL αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REQUEST2ACTION, όπου συμμετέχει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΚΑΠΕ.

Το ευρωπαϊκό έργο Request2Action

Το τριετές έργο Request2Action «Removing barriers to low carbon retrofit by improving access to data and insight of the benefits to key market actors», συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και ασχολείται με δράσεις για την παρακίνηση και λήψη αποφάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών από τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση σε ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τα ΠΕΑ. Το έργο στοχεύει επίσης, στη διευκόλυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να χρησιμοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δεδομένα για να εντοπίσει τους πελάτες και να χτίσει εταιρικές σχέσεις για την εφαρμογή μέτρων μείωσης των λειτουργικών ενεργειακών δαπανών στις ανακαινίσεις των κατοικιών.

Ο κόμβος στην πράξη

Καθώς ο όρος «HUB» σημαίνει κόμβος, το EnergyHUB for ALL αποτελεί ουσιαστικά έναν διαδικτυακό «Κόμβο» επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων στην ανακαίνιση των κατοικιών, όπως για παράδειγμα, είναι ο ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής αλλά και ο τεχνικός εμπειρογνώμονας και ο κατασκευαστής/προμηθευτής ενεργειακών προϊόντων. Ταυτόχρονα, το EnergyHUB for ALL αποτελεί έναν ενεργειακό «Κόμβο», που συγκεντρώνει έναν σημαντικό όγκο δεδομένων και πληροφοριών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, με την ενημέρωση των στοιχείων να ανανεώνεται τακτικά, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των κτιρίων. Το EnergyHUB for ALL έχει ως βασικό στόχο να επικοινωνήσει με απλό τρόπο προς το ευρύ κοινό και να αναδείξει τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των συστάσεων, που προτείνονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, μέσα από την ανάπτυξη διαδραστικών εργαλείων, καλών πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, κ.ά.

Οι ενότητες του EnergyHUB for ALL

Tο EnergyHUB for ALL αναπτύχθηκε από το ΚΑΠΕ, σε ένα διαδικτυακό και συνάμα δυναμικό περιβάλλον, φιλικό προς τον χρήστη, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
  • Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων: παρουσιάζονται χρήσιμα στατιστικά στοιχεία του κτιριακού αποθέματος της χώρας, με έμφαση στην κατανάλωση ενέργειας των κατοικιών, καθώς και δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας (θερμομόνωση, κουφώματα, κλπ). Παρουσιάζεται το Θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τα κτίρια και συσχετίζεται με την εθνική νομοθεσία, εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ευρωπαϊκών οδηγιών. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διαβάσει και αποθηκεύσει τα σχετικά αρχεία.
  • nZEB: δίνεται ο ορισμός του κτιρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και γίνεται αναφορά στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, στις απαιτήσεις των κρατών – μελών της ΕΕ για τα κτίρια nZEB, καθώς και στη μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους. Επίσης, παρουσιάζεται αναλυτικός κατάλογος όλων των έργων σχετικών με κτίρια nZEB, με χρήσιμες πληροφορίες για τον ενδιαφερόμενο.
  • Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης: παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία με έμφαση στην κατανομή των εκδοθέντων ΠΕΑ σε κατοικίες και συσχέτιση με την κατανάλωση ενέργειας. Ενδιαφέρον αποτελεί η παρουσίαση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την κινητικότητα των ενεργειακών προϊόντων στην αγορά (πχ ηλιακά συστήματα, κουφώματα κλπ), όπου η συλλογή δεδομένων γίνεται σε συνεργασία με τους Κλαδικούς Φορείς ενεργειακών προϊόντων, όπου υποστηρίζουν ενεργά το EnergyHUB for ALL.
  • Προμηθευτές: με τη συνεργασία των Υποστηρικτών του έργου, συγκεντρώθηκε κατάλογος κατασκευαστών/ προμηθευτών προϊόντων, με σκοπό την εύκολη αναζήτηση από τον ενδιαφερόμενο. Οι προμηθευτές αφορούν στις παρεμβάσεις ηλιακών συστημάτων, θέρμανσης & ψύξης, θερμομόνωσης, κουφωμάτων και υαλοπινάκων.
  • Χρηματοδοτικά Εργαλεία: η ενότητα συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλα τα Προγράμματα χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και Σημαντικές Πρωτοβουλίες, Διαρθρωτικά Ταμεία και Δίκτυα. Οι πληροφορίες απευθύνονται σε δυνητικούς δικαιούχους υλοποίησης ή διαχείρισης έργων, όπως χαρακτηριστικά είναι οι δήμοι, οι ερευνητικοί φορείς, οι ΜΜΕ κλπ. Πιο συγκεκριμένα δίνονται πληροφορίες για:
(α) Χρηματοδοτικά Εργαλεία σε Εθνικό

Επίπεδο: παρουσίαση του νέου ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, με έμφαση στον θεματικό στόχο για την ενέργεια και την κατανομή των πόρων. Δίνονται όλα τα εγκεκριμένα Επιχειρησιακά και Περιφερειακά (ΠΕΠ) Προγράμματα της νέας περιόδου και συγκεντρωτικός πίνακας κατανομής των πόρων. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει λήψη και αποθήκευση σχετικών αρχείων.

(β) Χρηματοδοτικά Εργαλεία σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο: παρουσίαση των Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας (πχ Jessica, Jaspers κλπ), των Προγραμμάτων Έρευνας & Καινοτομίας (πχ Horizon, LIFE+ κλπ) και των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (π.χ. Interreg, Interreg MED, South East, διμερή διασυνοριακά, κλπ), με αναφορά στους άξονες προτεραιότητες, τους δυνητικούς δικαιούχους και τον Π/Υ.
Πρόσθετα, στο πεδίο «Σημαντικές Πρωτοβουλίες» παρουσιάζονται δράσεις όπως είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων, το Σύμφωνο των Νησιών κλπ, που αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τους ενδιαφερόμενους σε ΟΤΑ και Περιφέρειες. Στο πεδίο «Διαρθρωτικά Ταμεία» συγκεντρώνονται όλα τα επενδυτικά Ταμεία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπως χαρακτηριστικά είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής, το Πράσινο Ταμείο κλπ. τέλος, στο πεδίο «Δίκτυα» παρουσιάζονται τα δίκτυα INTERACT, ESPON και URBACT.

Οι υποστηρικτές του έργου

Tο EnergyHUB for ALL που αναπτύχθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Request2action, υποστηρίζεται ενεργά από τους φορείς της αγοράς, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής αλλά και ερευνητικά ινστιτούτα και μέσα επικοινωνίας, με στόχο η λειτουργία του να βοηθήσει την «Κοινότητα των συμβαλλόμενων μερών στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» να βελτιώσει τις μεθόδους και τις στρατηγικές εξοικονόμησης στον κτιριακό τομέα. Οι Υποστηρικτές μέχρι σήμερα, φτάνουν τους 14 όπως βλέπετε δίπλα.

Το Εργαλείο ενεργειακού ελέγχου κατοικίας - Home Energy Check (HEC)­­
Το Εργαλείο ενεργειακού ελέγχου κατοικίας αποτελεί μια εφαρμογή του EnergyHUB for ALL όπου απευθύνεται στο ευρύ κοινό, για να μάθει πώς και πόσο μπορεί να μειώσει τις ενεργειακές δαπάνες στο σπίτι του. Σε ένα φιλικό διαδικτυακό περιβάλλον, ο χρήστης με απλά και λίγα βήματα, αρχικά καλείται να εισάγει τα χαρακτηριστικά της κατοικίας του όπως τον τύπο κατοικίας, την γεωγραφική περιοχή, τα τετραγωνικά μέτρα, καθώς και στοιχεία που αφορούν στην κατασκευή και (τοιχοποιία, ανοίγματα, σκίαση, κλπ) και τον Η/Μ εξοπλισμό του (συστήματα θέρμανσης & ψύξης). Τα πρώτα αποτελέσματα θα αποτυπώσουν την υφιστάμενη ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση, ψύξη και για ζεστό νερό χρήσης (kWh/m2) και βάσει αυτών, θα προκύψει η ενεργειακή κατάταξη της κατοικίας (Α+, Α, Β, Γ, κλπ). Στη συνέχεια, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού του, επιλέγοντας μία ή περισσότερες παρεμβάσεις εξοικονόμησης (π.χ. ενισχυμένη θερμομόνωση, διπλά τζάμια, σύστημα θέρμανσης υψηλής απόδοσης, εισαγωγή ΑΠΕ, κλπ).
Με την ολοκλήρωση και αυτού του βήματος, θα προκύψει η ποσοστιαία (%) εξοικονομούμενη ενέργεια και επομένως, η βελτίωση της ενεργειακής κατηγορίας του σπιτιού του. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει την ενεργειακή κατανάλωση πριν και μετά τη βελτίωση, ενώ ένα ενδεικτικό κόστος των παρεμβάσεων που επέλεξε, θα υπολογιστεί μέσα από το εργαλείο αυτό. Ο χρήστης στο τέλος, μπορεί να αποθηκεύσει τα αποτελέσματα και να αξιολογήσει το διαδραστικό εργαλείο ως προς την ποιότητα, το όφελος και τη χρησιμότητά του.

BLOG for all: Πύλη ανταλλαγής πληροφοριών

Tο BLOG for all αποτελεί ουσιαστικά το forum του EnergyHUB for ALL και περιλαμβάνει όλες τις σχετικές τις τρέχουσες εξελίξεις. Σε κάθε άρθρο, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ερωτήσεις ή σχόλια.
3 Υπεύθυνος έργου Request2Action, στην Ελλάδα:
Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος, M.Sc. Μηχανολόγος Μηχανικός
Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ
3 Συνεργάτης έργου - Υπεύθυνη ανάπτυξης, λειτουργίας & διαχείρισης του EnergyHUB for ALL:
Αναστασία Σπανού, M.Sc. Φυσικός Κτιριακού Περιβάλλοντος
Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΚΑΠΕ


Άρθρο της κας Αναστασίας Σπανού και του κ. Ανδρέα Ανδρουτσόπουλου, του Τμήματος Κτιρίων του ΚΑΠΕ.  www.energyhubforall.eu