Νοέμβριο ανοίγουν 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Διαβάστηκε από 3787 αναγνώστες -

Αυτά είναι τα 4 προγράμματα που αναμένεται να ξεκινήσουν με το ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Λεπτομέρειες θα έχουμε έως τα μέσα Νοεμβρίου, όταν και κατά πάσα πιθανότητα θα ξεκινήσουν και οι υποβολές αιτήσεων.

 

Τίτλος

Αντικείμενο

Αφορά

Μέγιστος Προϋπολογισμός

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

 

 

 

 

Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

 

 

 

Εκσυγχρονισμό, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμό των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (έως 50 άτομα προσωπικό και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ) του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά

 

 

 

 

 

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον Τουρισμό.

 

 

 

 

 

 

300.000 ¤ (50% ενίσχυση)

 1. εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών
 2. παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας / ύδατος
 3. παρεμβάσεις εμπλουτισμού του προσφερόμενου προϊόντος με νέες υπηρεσίες (επέκταση σε εναλλακτικές μορφές, παρεμβάσεις για ΑΜΕΑ, κ.λ.π.)
 4. πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών
 5. προβολή -– προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
 6. αμοιβές συμβούλων
 7. μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Ενίσχυση υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020: Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ και Υγεία.

Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίων Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020: Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ και Υγεία.

 

 

 

300.000 ¤ (50% ενίσχυση)

 1. κτηριακές εγκαταστάσεις,
 2. μηχανολογικός εξοπλισμός,
 3. Πιστοποίηση – επανασχεδιασμός λειτουργιών
 4. δικαιώματα τεχνογνωσίας,
 5. δαπάνες τεχνολογικής αναβάθμισης,
 6. λογισμικό και παραμετροποίηση,
 7. Επέκταση σε νέες αγορές,
 8. Προβολή και διαφήμιση,
 9. Πρόσληψη προσωπικού

 

 

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, άνω των 25 ετών, άνεργων ή ελεύθερων επαγγελματιών για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, άνω των 25 ετών άνεργοι ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, για την ενίσχυση ατομικών επιχειρήσεων σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

 

 

25.000 ¤ (100% ενίσχυση)

 1. επαγγελματικός εξοπλισμός
 2. λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας)
 3. δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 4. κόστος μισθωτής εργασίας (σε περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 5. αμοιβές τρίτων
 6. γενικός εξοπλισμός

 

 

 

Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων

 

Ενίσχυση της ανάπτυξης νέων υγιών νεοφυών επιχειρήσεων που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, νέων, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά την υποβολή της αίτησης:

 1. είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή
 2. ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Ενισχυόμενοι τομείς: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά, Κατασκευές.

 

 

 

50.000 ¤ (100% ενίσχυση)

 1. παραγωγικός εξοπλισμός
 2. λειτουργικό κόστος (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 3. δαπάνες προβολής και δικτύωσης
 4. κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 5. αμοιβές τρίτων
 6. γενικός εξοπλισμός

 

Πλατεία Παγκρατίου 4, 116 34 Αθήνα, τηλ.: 210 7518344, fax: 210 7518316, email: [email protected], www.bima.gr

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ