Ποια η πραγματική συνεισφορά του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ` οίκον ΙΙ»

Διαβάστηκε από 5390 αναγνώστες -

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ` οίκον ΙΙ»: Τι είναι, ποια η πραγματική συνεισφορά του και ποια τα βήματα υλοποίησής του.

 
• Τι είναι 
Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ` οίκον ΙΙ» σχεδιάστηκε με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα και προϋποθέτει μία σειρά ενεργειών που καθιστούν το κτίριο ενεργειακά αποδοτικότερο.  
Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί η κατοικία σας στο Πρόγραμμα είναι να: 
➢ Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
➢ Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή φέρει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
➢ Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
➢ Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
➢ Να πληροίτε τα εισοδηματικά κριτήρια (ατομικό εισόδημα έως 40.000 ¤ και οικογενειακό εισόδημα έως 50.000 ¤) 
 
Οι παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 
 1.  Αντικατάσταση κουφωμάτων 
 2.  Τοποθέτηση /αναβάθμιση θερμομόνωσης 
 3.  Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης 
 4.  Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
Σημειώνεται ότι κάποιο ποσοστό από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων επιχορηγείται από το Ταμείο του προγράμματος ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, και επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα άτοκου δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να καλύψετε το υπόλοιπο του κόστους των απαιτούμενων παρεμβάσεων. 
 
• Ποια η πραγματική συνεισφορά του 
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα-ευεργέτημα τόσο για την εξοικόνομηση ενέργειας όσο και την εξοικονόμηση χρημάτων.  Με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ` οίκον ΙΙ» επιτυγχάνεται: 
✓ η αναβάθμιση της κύριας κατοικίας σας και η ευχάριστη διαμονή σε κλίμα θερμικής άνεσης,  
✓ η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος λόγω της εξοικονομούμενης ενέργειας,  
✓ η συνεισφορά στην «τσέπη» του ωφελούμενου καθώς αφ` ενός δεν επιβαρύνεται με τα κόστη  των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, των δαπανών για τυχόν μελέτες και άδειες και των υπηρεσιών Συμβούλου Έργου που διαχειρίζεται την αίτηση και είναι υπεύθυνος για την ορθή διεκπαιρέωσή της και αφ` ετέρου το πρόγραμμα  τού επιχορηγεί ένα χρηματικό ποσό για το κόστος των παρεμβάσεων που ανέρχεται έως και το 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Επιπλέον, με τις παρεμβάσεις που γίνονται μειώνεται η ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου με αποτέλεσμα την οικονομική ελάφρυνση που σχετίζεται με την θέρμανση και την ψύξη του εσωτερικού χώρου.
✓ η εύκολη και άκοπη υλοποίηση των εργασιών λόγω της παρουσίας του Συμβούλου Έργου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την ολοκλήρωση του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση.    
 
• Ποια τα βήματα υλοποίησής του 
 

1. Υπολογισμός της ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου που προκύπτει από την έκδοση του Α` ΠΕΑ
2. Υποβολή της αίτησης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων 3. Έλεγχος από το πληροφοριακό σύστημα σχετικά με την πληρότητα των καταχωρήσεων. Εφόσον η αίτηση δεν έχει ελλείψεις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει οριστικά την αίτησή του λαμβάνοντας στη συνέχεια μοναδικό εξαψήφιο ακέραιο αριθμό πρωτοκόλλου (στάδιο οριστικής υποβολής αίτησης)
4. Επιλογή από τον ενδιαφερόμενο του τρόπου πληρωμής. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει την αρχική αίτηση με ή χωρίς δάνειο. Στην περίπτωση χορήγησης ο ίδιος επιλέγει τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που επιθυμεί για να διενεργηθεί έλεγχος της πιστοληπτικής του ικανότητας.
5. Επιλογή προμηθευτών και αναδόχων για την διεκπαιρέωση των επιλεγμένων περεμβάσεων
6. Υλοποίηση των παρεμβάσεων
7. Υπολογισμός της νέας ενεργειακής κατηγορίας του κτιρίου, που προκύπτει από την έκδοση του Β` ΠΕΑ
8. Επισύναψη των παραστατικών δαπανών και των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτεί το πρόγραμμα για να εξακριβώσει την πραγματοποίηση των εργασιών  
9. Έλεγχος των δικαιολογητικών από το πρόγραμμα και διαμόρφωση του τελικού συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου
10. Καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο μέσω τραπέζης για την εξόφληση του χρηματικού ποσού που του αναλογεί
11. Διαπίστωση των πλωρωμών από το πρόγραμμα και καταβολή της επιχορήγησης  για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών κλπ) και του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικά δαπάνης (πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης) 
 
 
• Ποιος ο ρόλος της εταιρείας Natural Gas Technologies
Η Natural Gas Technologies είναι τεχνική κατασκευαστική εταιρεία με συνεχή παρουσία στον χώρο των ενεργειακών αναβαθμίσεων στον οικιακό κτιριακό τομέα και εμπειρία στην έγκαιρη και αξιόπιστη διεκπαιρέωση της συνολικής διαδικασίας που προβλέπεται από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ` οίκον ΙΙ».
Η ενασχόληση με το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ` οίκον ΙΙ» που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 2012-2017 και η επιτυχημένη υλοποίηση όλων των εργασιών και ενεργειών που περιλάμβανε, είχαν ως αποτέλεσμα την μύηση της ομάδας της NGT στις απαιτήσεις του προγράμματος και την υπεύθυνη και επιδέξια αντιμετώπιση κάθε σταδίου του, από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα μέχρι και την τελική εκταμίευση των χρημάτων.  
 
Ειδικότερα, η εταιρεία αναλαμβάνει: 
✓ την ενεργειακή επιθεώρηση του ακινήτου, εκδίδοντας με επιμέλεια και τεχνογνωσία το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο χαρακτηρίζει την ενεργειακή κατανάλωση του κτηρίου/κτηριακής μονάδας και προσδιορίζει την ενεργειακή του κλάση
✓ την προμήθεια των υλικών και των συστημάτων που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου καθώς και την κατασκευή των αντίστοιχων έργων-ενεργειακών παρεμβάσεων με εξειδικευμένα και επιμελή συνεργεία
✓ το διεκπαιρεωτικό-γραφειοκρατικό μέρος που επιφέρει η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ` οίκον ΙΙ».
Ως Σύμβουλος Έργου, αντιμετωπίζουν με συνέπεια και αμμεσότητα κάθε στάδιο της διαδικασίας, απαλλάσσοντας τον ιδιώτη από χρονοβόρες διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους Φορείς.
 
Η Natural Gas Technologies, αποτελεί μια συμμαχία νέων μηχανικών, που ξεκίνησε το 2012. Από την ίδρυσή της έως σήμερα έχει καταφέρει να διαμορφώσει ένα απολύτως εξειδικευμένο πεδίο δραστηριοτήτων, πρωτοπόρο και εξαιρετικά καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα. Χαρακτηριστικό αντικείμενο της εταιρείας μας είναι η δραστηριοποίηση στο κομμάτι των προηγμένων ενεργειακών κτηριακών έργων με καύσιμο το φυσικό αέριο και τον συνδυασμό του με τις ΑΠΕ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ` οίκον ΙΙ» έχουμε αναλάβει την διεκπεραίωση πενήντα ενεργειακών αναβαθμίσεων, από τις οποίες οι σαραπέντε περιλαμβάνουν την εγκατάσταση Θέρμανσης Φυσικού Αερίου.  
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προτασεισ αγορασ: ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

προτασεισ αγορασ: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

 • Αυτόνομη Θέρμανση με Φυσικό Αέριο

  Ο Condens 2300W χάρη στην υψηλή ποιότητα της Bosch επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας και αθόρυβη λειτουργία, για να απολαμβάνετε με άνεση τη ζεστασιά στο σπίτι σας.  Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://www.bosch-climate.gr/ τηλ: 210 5701360 Περισσότερα
 • Φυσικό Αέριο για αυτονομία και οικονομία

  Η ENERGY SAVING αναλαμβάνει όλη την διαδικασία που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια εγκατάσταση φυσικού αερίου ή να συνδεθεί με αέριο.Αναλαμβάνει από την αυτοψία στον χώρο ώστε να προταθεί, ανάλογα με τις ανάγκες, η καλύτερη δυνατή λύση κατασκευαστικά, ως την κατάθεση μελέτης, τα εξειδικευμένα συνεργεία και την έκδοση βεβαίωσης κατασκευής. τηλ: 210 2220515 Περισσότερα
 • Προϊόντα, προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες!

  Η multitherm παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού, είτε με συμβατικά καύσιμα όπως φυσικό αέριο και πετρέλαιο, είτε ακόμα και με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καινοτόμες λύσεις, εξασφαλίζουν την οικονομικότερη και άρτια λειτουργία της εγκατάστασής σας. τηλ: 210 2402114 Περισσότερα
 • Η Economy Green Energy ζεσταίνει τα όνειρά σας!

  Εμπειρία,τεχνογνωσία,άρτια καταρτισμένα στελέχη και εξειδικευμένα συνεργεία.Καλύπτει κάθε στιγμή ακόμα και την πιο απαιτητική εφαρμογή φυσικού αερίου και θέρμανσης. Οι υπηρεσίες πιστοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:20015. τηλ: 210 2112591 Περισσότερα
 • Κλιματιστικά υψηλής τεχνολογίας

  H Klimatherm παρουσιάζει το κλιματιστικό τοίχου FUJITSU ASYG24LFC 24000 BTU με άριστη ενεργειακή κλάση Α++, απόδοση ψύξης: 24.200 BTU/h και θέρμανσης: 27.600 BTU/h και το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας του να κυμαίνεται στους -10 έως 46 °C για ψύξη και -15 έως 24 °C για θέρμανση. τηλ: 210 9406700 Περισσότερα

Έναρξη για το «Εξοικονόμηση κατ` οίκον ΙΙ»

Εξοικονομώ Κατ` Οίκον 2019: Ξεκινούν οι αιτήσεις στην Δυτική Ελλάδα

Δώσε αξία στο κτίριο σου.

Radiater Aqua Eco - Το Ειδικό Χρώμα Νερού για Καλοριφέρ από τη Vivechrom

Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων

Απεγκλωβισμός παγιδευμένης αρκούδας στο Δίστρατο Κόνιτσας

`Αριστη γνώση στην τεχνολογία φωτισμού

ΝΕΟ e-shop από την MP Energy Solutions!

Αυτόνομη Θέρμανση με Φυσικό Αέριο

Η Schneider Electric επεκτείνει τη σειρά Easy UPS 3M

H LG και η LUMI συνεργάζονται για πιο έξυπνο οικιακό οικοσύστημα

`Αριστη ποιότητα στους ηλιακούς θερμοσίφωνες!

Κορυφαία ποιότητα και τεχνογνωσία στα φωτοβολταϊκά

Αντλίες Θερμότητας διαιρούμενου τύπου της Vaillant, η απόλυτη εμπειρία άνεσης

Η Energy 4you έχει τη λύση για το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Αντλίες Θερμότητας MIDEA - Συστήματα Κεντρικού Κλιματισμού

Υπογραφή δήλωσης υποστήριξης της πρωτοβουλίας «Just Transition»

BIOCLIMA: Πιστοποιημένο σύστημα θερμομόνωσης από την KRAFT PAINTS

ΓΕΝΕΜ: Αξιόπιστοι και ποιοτικοί Ταχυθερμαντήρες

ΝΕΟ Green SMART GUIDE για λύσεις ... Οικονομίας!

περισσότερα »