Άρθρο του κ. Παντελή Πατενιώτη, Μηχανικού Δημοσίων Έργων, CEN Technical Expert και Γενικού Διευθυντή του Πανελληνίου Συλλόγου Διογκωμένης Πολυστερίνης,

Ειδικότερα τα θερμομονωτικά υλικά καλούνται μέσω των εφαρμογών στα κτίρια να αποτελέσουν τον βασικό μοχλό για την αποτελεσματική εφαρμογή των τριών Οδηγιών. Η αγορά του κλάδου των θερμομονωτικών υλικών περιλαμβάνει παραγωγικές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών περί του 0,5 δις € όπου απασχολούνται περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι.

Σύγχρονες απαιτήσεις

Διαβάστηκε από 7542 αναγνώστες -

Οι νέες ευρωπαϊκές οδηγίες έχουν φέρει νέα δεδομένα και για τον κλάδο της θερμομόνωσης, με την εφαρμογή τους, όμως να «υπόσχεται» και σημαντικά οικονομικά οφέλη από τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα και με το άρθρο του κ. Παντελή Πατενιώτη, Μηχανικού Δημοσίων Έργων, CEN Technical Expert και Γενικού Διευθυντή του Πανελληνίου Συλλόγου Διογκωμένης Πολυστερίνης.

 
Δύο είναι οι κύριοι άξονες βάσει των οποίων καλούνται τα σύγχρονα δομικά υλικά να αντιμετωπίσουν τις νέες ανάγκες, έτσι όπως διαμορφώνονται από τις τρεις πρόσφατες Ευρωπαϊκές Οδηγίες:

1. 2010/31/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»

2. 2010/30/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010, για την «Επισήμανση με πινακίδες και πληροφορίες για τις προδιαγραφές του προϊόντος, της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων πηγών των ενεργειακών προϊόντων»

3. 2012/27/ΕΕ «Για την ενεργειακή απόδοση» που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Νόμο: 4342/2016

Σύμφωνα με την Πρώτη Οδηγία:
Καθορίζονται νέες απαιτήσεις για τα κτίρια, τα οποία κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την περίοδο κατασκευής τους, με βάση τις καταναλώσεις τους για ανάγκες ψύξης & θέρμανσης ως εξής:

Σύμφωνα με τη Δεύτερη:
Καθορίζεται ένα πλαίσιο για την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων σχετικά με την ενημέρωση των τελικών χρηστών. Συγκεκριμένα με την επισήμανση και την παροχή πληροφοριών, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και ενδεχομένως, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση. Επιπλέον με συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, γεγονός που επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα.

Σύμφωνα με την Τρίτη:
Προβλέπονται υποχρεωτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία περιλαμβάνουν την ανακαίνιση των δημόσιων κτιρίων, την υιοθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τις ενεργειακές επιθεωρήσεις για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις. Εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 20%, μπορεί να εξοικονομήσει 50 δισ. ευρώ ανά έτος. «Η ενεργειακή απόδοση είναι ζωτικής σημασίας για να διατηρηθεί το κόστος της ενέργειας υπό έλεγχο και για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Η χρήση λιγότερης ενέργειας είναι υψίστης σημασίας για τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή την αναγκαία νομοθεσία για την επιτάχυνση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ε.Ε. αφορά τον τομέα των κτιρίων και εδώ πρέπει να εξοικονομηθεί», δήλωσε ο Günther Oettinger, Επίτροπος της ΕΕ για την ενέργεια.

Τα οικονομικά οφέλη

Με την πλήρη εφαρμογή των οδηγιών, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ECOFYS, τα οικονομικά οφέλη της ενεργειακής απόδοσης είναι πολλαπλά:

• Απασχόληση: 13 με 17 θέσεις / €1 εκατομμύριο επένδυση στην Ενεργειακή Απόδοση (Ε.Α.)

• Οικονομική ανάπτυξη: GDP μπορεί να αυξηθεί στο 4.4% μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 40% μέχρι το 2030.

• Μικρότερη εξάρτηση από τις εισαγωγές φυσ. αερίου: 2.6% λιγότερες εισαγωγές για κάθε 1% Ε.Α.

• Κόστος ελέγχων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης: μπορεί να μειωθεί κατά €7 δισ. βελτιώνοντας της Ε.Α. κατά 35% μέχρι το 2030.

• Υγεία: μπορούν να εξοικονομηθούν 190 δις ετησίως στην Ε.Ε.
Τα γραφήματα δείχνουν ότι ο στόχος μείωσης της ενέργειας κατά 40% είναι οικονομικά εφικτός και διπλασιάζει την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια (από 54 σε 117 Mtoe)

Τα υλικά και οι εφαρμογές τους

Τρεις είναι οι βασικοί τομείς τους οποίους καλούνται να αντιμετωπίσουν τα θερμομονωτικά υλικά με τις αντίστοιχες εφαρμογές:

• Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας (ή εσωτερική όπου δεν είναι εφικτό)

• Θερμομόνωση – υγρομόνωση οροφών,

• Θερμομόνωση δαπέδων – οροφών.

Τα υλικά που με βάση τα διεθνή στατιστικά πρωταγωνιστούν στην αγορά των θερμομονωτικών είναι τρία:

• EPS : Expanded Polystren – Διογκωμένη πολυστερίνη ΕΛΟΤ ΕΝ 13163

• XPS : Extruded Polystren – Εξηλασμένη πολυστερίνη ΕΛΟΤ ΕΝ 13164

• ΜW: Mineral Wool – Πετροβάμβακας ΕΛΟΤ ΕΝ 13162

Σε ότι αφορά την εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας, η διεθνής εμπειρία και πρακτική σε όλες τις αγορές του κόσμου δείχνει ξεκάθαρα πως η διογκωμένη πολυστερίνη είναι το θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε ποσοστό άνω του 80 % για τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Αυτός είναι και ο λόγος που όλες οι μεγάλες εταιρείες KNAUF, RELIUS BASF, STOMIX, BAUMIT, CAPAROL, SAINT-GOBAIN-WEBER, DUROCK, DRYVIT, MAPEI, RENOVAT, DRUCKFARBEN, BASF – HECK που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παραγωγής συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης χρησιμοποιούν σαν βασικό θερμομονωτικό υλικό την διογκωμένη πολυστερίνη EPS.
Ειδικά για την Ευρώπη το μερίδιο αγοράς της διογκωμένης πολυστερίνης στην αγορά συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων ξεπερνά το 85% κατά μέσο όρο και ακολουθείται από τις πλάκες πετροβάμβακα που χρησιμοποιούνται κατά ένα ποσοστό της τάξης του 12%.

Η συμβολή του ΠΑΣΥΔΙΠ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμός Διογκωμένης Πολυστερίνης (ΠΑ.ΣΥ.ΔΙ.Π.) εκπροσωπεί 27 Ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής δομικών και θερμομονωτικών προϊόντων και συστημάτων, καθώς επίσης προϊόντων συσκευασίας από Διογκωμένη Πολυστερίνη EPS και καλύπτει περίπου το 90% της συνολικής κατανάλωσης.

Παράλληλα και στα πλαίσια της ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης του τεχνικού κόσμου, έχει αναπτύξει τις κατωτέρω δραστηριότητες:

• Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε όλα τα εθνικά και διεθνή Συνέδρια που έχουν σχέση με τα παραγόμενα προϊόντα του κλάδου των Κατασκευών και είναι μέλος του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Παραγωγών EPS, EUMEPS, στο Δ.Σ. του οποίου είναι μέλος ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου.

• Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) και συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ευρωπαίων Παραγωγών Δομικών Προϊόντων (CEPMC)

• Συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, (ΕΜΠ, ΑΠΘ και Πανεπιστήμιο Πατρών) στην υλοποίηση ερευνητικών και μελετητικών εργασιών διεθνούς εμβέλειας και ενδιαφέροντος όπως το Centre for European Policy Studies (CEPS), το Πανεπιστήμιο του Michigan, το Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) της Νέας Υόρκης κ.α.

• Με πρωτοβουλία του Δ.Σ. του Συνδέσμου και σε συνεννόηση με τον ΕΛΟΤ συμμετέχει στις συνεδριάσεις των Τεχνικών Επιτροπών της Ε.Ε. και σε Ομάδες Εργασίας (WG) της CEN (TC88/WG4 & TC88/WG4/BOUND EPS) στη συγγραφή Προτύπων, ενώ παράλληλα συνεργάζεται άμεσα με την ΤΕ31 του ΤΕΕ σε θέματα σχολιασμού των Προτύπων.

• Διατηρεί μόνιμη συνεργασία με το ΚΑΠΕ συμμετέχοντας σε προγράμματα της Ε.Ε. καθώς επίσης σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και πιστοποίησης προϊόντων.

• Οργανώνει Πανελλαδικές ημερίδες με την συμμετοχή καθηγητών και ειδικών επιστημόνων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και νέων εφαρμογών στη δόμηση.
 
Τα προϊόντα στον τομέα των κατασκευών

Όσον αφορά τα προϊόντα στον τομέα των κατασκευών, αυτά διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες και έχουν ως εξής:

1. Προϊόντα γεωαφρού που παράγονται, πιστοποιούνται και σημαίνονται κατά CE, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 14933 (Θερμομονωτικά και ελαφροβαρή προϊόντα πλήρωσης για εφαρμογές πολιτικού μηχανικού). Πρόσφατη εφαρμογή αποτελεί η κατασκευή της παράκαμψης των Θερμοπυλών του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ σε ελαφρύ επίχωμα EPS μήκους 1,1 χλμ. και ύψους έως 4,5 μέτρα με απόλυτη επιτυχία, καθώς επίσης η τοποθέτηση του στο τμήμα της Ανθήλης Λαμίας, στα τεχνικά έργα ΠΑΘΕ στα Τέμπη, του οδικού άξονα Ελευσίνας Πάτρας, στην Ιονία οδό κ.λπ.

2. Προϊόντα γαιωαφρού που χρησιμοποιούνται στην σεισμική προστασία των κατασκευών, σε μεταβατικά επιχώματα γεφυρών και σε λιμενικά έργα όπως στην προστασία των κρηπιδωμάτων λιμένων.

3. Θερμομονωτικά προϊόντα σε διάφορα πάχη που παράγονται, πιστοποιούνται και σημαίνονται κατά CE, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 (Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων).

4. Θερμομονωτικά προϊόντα για εφαρμογές εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, που παράγονται, πιστοποιούνται και σημαίνονται κατά CE, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ 13499 (Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων - Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS) με βάση την διογκωμένη πολυστερίνη) καθώς επίσης με την ETAG 004 και με την ΕΤEΠ 03-06-02-04.

Κανονισμοί και πρότυπα

Για όλες τις εφαρμογές της διογκωμένης πολυστερίνης υπάρχουν διεθνείς και εθνικοί κανονισμοί, πρότυπα και αναλυτικές ερευνητικές και μελετητικές εργασίες Καθηγητών από το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΑΠΘ στην Ελλάδα και από πληθώρα πανεπιστημίων και πολυτεχνικών σχολών παγκοσμίως.
Συνεπώς η διογκωμένη πολυστερίνη EPS δεν αξιολογείται μόνο σαν ένα θερμομονωτικό υλικό υψηλής απόδοσης, αλλά μέσα από τις πολλαπλές δυνατότητες τυποποίησης που έχει με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 και τις μελέτες των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, είναι δυνατόν να παραχθεί σε διάφορους τύπους με διαφορετικές ιδιότητες και συνεπώς να προδιαγραφεί για πλείστες όσες εφαρμογές στον κλάδο των κατασκευών.
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η τυποποίηση των προϊόντων δεν γίνεται πλέον με τα κιλά (φαινομένη πυκνότητα), αλλά με βάση τις μηχανικές αντοχές και πιο συγκεκριμένα την θλιπτική αντοχή η οποία μπορεί να καλύψει περιοχές από 30Kpa έως 500Kpa.
Όλα τα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη παράγονται από εργοστάσια μέλη του Συνδέσμου με το υψηλότερο επίπεδο πιστοποίησης κατά CE στο Σύστημα 1, σύμφωνα με τον Κανονισμό 305/11/ΕΕ (CPR) και τυποποίηση (EPS 30, EPS 80,…, EPS 500). Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13163.
Η χρήση των προϊόντων EPS περιστέλλει δραματικά το κόστος και το χρόνο κατά την εκτέλεση των έργων, επιλύνοντας ταυτόχρονα σημαντικά κατασκευαστικά προβλήματα, τα οποία η μέχρι σήμερα πρακτική αντιμετωπίζει με δύσχρηστες, εξεζητημένες, χρονοβόρες και κοστοβόρες μεθόδους.
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

προτασεισ αγορασ: ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ